Årsmöte 2021

Stämma/årsmöte 2021

Årets stämma/årsmöte genomförs med enbart poströstning pga coronaläget. Varje lägenhet får ett

kuvert innehållande Årsredovisningen 2020 samt ett antal bilagor hörande stämmans dagordning

och frågeformulär.

- En medlem per lägenhet svarar på frågeformuläret och returnerar svaret i kuvertet och lägger det

i föreningens postlåda som finns på carportväggen intill anslagstavlan (carporten mittemot

lekplatsen).

- Tisdagen den 8 maj kl 19.00 töms postlådan för sista gången och stämmofunktionärer räknar

därefter svaren och sammanställer resultatet.

- Den 10 juni träffas styrelsen och stämmofunktionärerna till "årsmöte"/"stämma" digitalt.

- Ordförande och sekreterare i denna stämma är icke styrelsemedlemmar för att undvika jäv.

- När protokollet är justerat kommer det läggas på vår webbplats och på anslagstavlan.